Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

V imunoalergologickej ambulancii všetkých pacientov objednávame na termín vyšetrenia.

1. Od septembra 2023  

Z dôvodu nadmerného počtu telefonických požiadaviek,  sme pre vás vytvorili  objednávkový systém,kde  sa z pohodlia domova môžete objednať na termín odberov , výsledkový termín a termín vyšetrenia (v ňom sú zahrnuté aj kožné testy v prípade ich indikácie a ďalšie funkčné vyšetrenia).  Do systému treba zadať mailovú adresu, príde Vám  spätná informácia o vyšetrení. Takisto je možné sa  z vyšetrenia odhlásiť elektronicky o čo  prosíme.  Ak niekto nemá termín  a potrebuje ho skôr je možné, že sa niekto odhlási a  dostanete skorší  termín.. Preto sledujte  prosím objednávky. Pekne prosíme za termíny  vyšetrenia nepíšte maily, mailom neobjednávame. Ak sú termíny obsadené posuňte s na ďalší mesiac.  Termíny sledujte je možné , že sa niekto odhlási . 

Po dohode v prípade záujmu je možné dohodnúť si termín mimo ordinačného času v doplnkových hodinách. Za takýto volajte  prosím a povedzte  požiadavku .

Nových pacientov  prosíme neobjednavajte  sa  cez systém  - na nového nesledovaného pacienta potrebujeme viac času a máme na to  vyčlenené samostatné dni , prosíme neobjednávajte sa ani mailom nedokážeme Vám takto poskytnúť potrebujeme s vami hovoriť a mať informácie aké  vyšetrenie je požadované a poskytnúť Vám informácie, čo k nemu potrebujeme preto prosíme volajte. Majte trpezlivosť, telefonáty vybavujeme pomedzi jednotlivé vyšetrenia. Mailom pacientov neobjednávame !!!!( prosím nepíšte nám  mail ohľadom objednania termínu na prvé vyšetrenie ani na kontrolu )

odoslaní z inej ambulancie  / ktorí nie sú  sledovaní v našej IAA / na vyšetrenie NIOX / inflamometria /  - sa nemusíte telefonicky objednávať , môžete prísť v ordinačných dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok  od 8.30- do  14 hodiny - prípadná neprítomnosť je uvádzaná na stránke. Test nerobíme v čase akútnej respiračnej infekcie ,febrilného stavu,  po prekonaní COVID19 následný 1 mesiac. Vyšetrenie vykonáme pomedzi našich pacientov. Pri príchode do čakárne nám zahláste na aké vyšetrenie ste odoslaný. Takisto na žiadosť  môžeme vykonať spirometrické vyšetrenie. 

Ak máte záujem o PEP test - prídite si pre  spútovku so špeciálnym činidlom, ostatné vysvetlíme  nemusíte dopredu volať - prípadná neprítomnosť je uvádzaná na stránke. / sledujte prosím aktuálne info o možnej neprítomnosti/ Vykonať odber vzorky môžete v prostredí domova a následne vzorku prinesiete do ambulancie a nemusíte na vyšetrenie vodiť dieťa.

Na laktozový , SIBO test , fruktozový test, epikutánne testy - objednávame takisto cez objednávkový systém, ev. napíšte mail so zanechaním telefonického kontaktu. Prosíme dopredu si prečítať info  o príprave na test na stránke. Výdychové testy nutný odstup od  antibiotík , od kolonoskopie.  Epikutánne testy  - systém poskytne možnosť len pondelkový termín / počítajte s tým, že ich odpočítanie  bude v  stredu a  štvrtok  je nutné prísť  3x v jednom týždni do ambulancie/ , 7 dní  bez liečby antihistaminikami.

 

 

 

2. Pre tých, čo majú záujem  je možné požiadať o kartu asistenčných služieb/ rok , ktorá zahŕňa služby osobnej starostlivosti, výkony a materiál nehradený zdravotnými poisťovňami. Tieto  služby sú  svojou povahou administratívneho charakteru  alebo nie sú hradené z verejného  zdravotného poistenia. Bližšie informácie Vám na požiadanie poskytneme v ambulancii.  Cenník služieb je vyvesený v čakárni.

 

Na vyšetrenie je vhodné  prísť s krátkym predstihom, ohlásiť sa zdravotnej sestre a pripraviť si všetky potrebné doklady. Prosíme pripravte si kartičku poistenca alebo iný identifikačný podklad.  V prípade oneskoreného príchodu sa Vám nedokážeme  dostatočne dlho venovať z dôvodu následného posunu časového harmonogramu. Pri vyšetrení nie je možná konzultácia  pre iných členov rodiny (napr. ak máte časenku pre jedno dieťa a chcete vyšetriť aj iného neobjednaného člena rodiny).  V tom prípade je nutné objednať dva termíny. 

Aj pri maximálnom úsilí , presný čas nevieme garantovať   z dôvodu vyšetrenia akútnych stavov, či potrebe dlhšieho vyšetrenia predchádzajúceho pacienta, napr. nespolupracujúceho dieťaťa.
Pomedzi objednaných pacientov  podávame injekcie, hodnotíme Nioxy , dokončujeme vyšetrenia výdychových  testov, hodnotíme výsledok epikutánnych testov a iné, vracajú sa k nám pacienti, ktorí boli odoslaní na rtg vyšetrenie a prišli s výsledkom atď. Týchto pacientov vyšetrujeme pomedzi objednaných pacientov a neznamená to, že Vás predbiehajú - sú vo vyšetrovacom procese a je možné, že v ten deň  už boli pred Vami.  Preto na čas strávený v našej ambulancii je potrebné mať časovú rezervu.

Ak na vyšetrenie nemôžete prísť v dohodnutom termíne prosíme zrušte svoju objednávku. Váš termín systém ponúkne ako voľný a  môžeme ho poskytnúť  inému. /sms správy nečítame/

 

Pri život ohrozujúcich stavoch spojených so sťaženým dýchaním, prejavmi astmatického záchvatu, opuchom jazyka a hrdla, postupujúcim výsevom na koži má  pacient absolútnu prednosť pred všetkými objednanými pacientmi. Svoj príchod okamžite ohlási zdravotnej sestre. Pacient nemusí mať žiadne odporúčanie ošetrujúceho praktického lekára.

Pacient sledovaný v našej imunoalergologickej ambulancii, ktorého označí za akútneho jeho ošetrujúci praktický alebo iný odborný lekár a má od neho výmenný lístok s aktuálnym stavom a s výsledkami robených vyšetrení bude taktiež mať prednosť pred objednanými pacientami.

Nový pacient doteraz nesledovaný v imunoalergologickej ambulancii označený ako akútny bude prednostne vyšetrený. Iba odosielajúci praktický lekár má právo povedať, že u nového pacienta sa vyžaduje akútne vyšetrenie v odbornej ambulancii, pretože pacienta vyšetril a odosiela ho s výmenným lístkom a žiadosťou o akútne vyšetrenie. 

Pred dverami ambulancie nie je možné posúdenie stavu, či vyšetrenie pacienta je akútne. Zdravotný stav neposudzuje ani zdravotná sestra. O príchode takéhoto pacienta informuje zdravotná sestra lekára.

Neobjednaný pacient, ktorý nie je akútny poprosíme   objednať sa  cez systém

Vypisovanie receptov

Recepty  vypisuje LEKÁR, musí najskôr skontrolovať dokumentáciu. 

Recepty vypisujeme pomedzi vyšetrovaných pacientov. Prosíme o trpezlivosť, recept nemôžeme vypísať keď v ambulancii vyšetrujeme iného pacienta, resp. robíme na počítači spirometriu alebo máme rozpracovaný nález pacienta vo vyšetrovacom procese alebo robíme vyšetrenia. Recept bez vyšetrenia nevypíšeme ak pacient nebol v priebehu posledného roku na vyšetrení a chýbajú mu lieky, resp.  začína zhoršenie jeho alergického ochorenia, resp. si prišiel bez kontroly v poslednom roku „vypísať len recept“. V tom prípade bez vyšetrenia si môže kúpiť voľne predajné lieky.

Ak si chcete prísť pre recept osobne poprosíme nevolajte dopredu. Recept vypíšeme až keď prídete. Dopredu recepty nepripravujeme a ani na základe telefonickej požiadavky  recepty nevypisujeme. Recepty si môžete vyzdvihovať v čase ordinačných hodín. V čase určenom na odbery je možné , že budete musieť dlhšie čakať, kým dokončíme prácu. Taktiež poprosíme o trpezlivosť kým dokončíme rozrobenú prácu.

Na základe našej správy môže  vypisovať recept na kód našej ambulancie aj pediater a praktický lekár. Potrebný kód lekára, názvy liekov a dávkovanie sú súčasťou správy pre praktického lekára. Pacient správu odovzdá a uloží do svojej zdravotnej dokumentácie vedenej u praktického lekára.

Pacienti, ktorí majú záujem, môžu využiť  službu Myelli   (bližšie informácie o tejto možnosť, ak budete mať záujem Vám podá ošetrujúci personál  ambulancie). Táto služba je súčasťou asistenčných služieb, ak ju využívate, resp. manežmentu pri návšteve.

V prípade  ak máte záujem o mailovú komunikáciu ohľadom  receptov požiadajte o bližšie informácie lekára.

Podávanie injekcii

Pacienti na podanie injekcie sa ohlásia u zdravotnej sestry, posledná injekcia špecifickej imunoterapie je podaná max. 60 minút pred koncom ambulantnej doby. Pri dlhšom intervale od posledného podania  je vhodné si overiť prítomnosť lekára aj sestry v práci ( informácie o dovolenkách na stránke VUC, stránka ambulancie ).  Špecifickú imunoterapiu nepodá lekár, ak nie je prítomná sestrička v práci  ( napr. pri náhlej PN ...) Po každej  tekejto injekcii pacient ostáva v čakárni aspoň 30 minút a každú reakciu  ihneď oznámi sestre a lekárovi a konzultuje s lekárom. Bližšie informácie na stránke špecifická imunoterapia.

Telefonické konzultácie

Telefóny sa snažíme vybavovať pomedzi pacientov. Nie je však možné pre charakter našej práce vybavovať každý telefón, preto niekedy sa do ambulancie dovoláte až po opakovaných pokusoch, telefonické konzultácie presúvame na koniec ambulantných hodín a nasledujúcu hodinu po skončení ambulantnej doby. Ak chcete konzultovať svoj  zdravotný stav resp. Vášho dieťaťa udajte zdravotnej sestre  meno (z dôvodu vyhľadania Vašich  záznamov). Telefonické konzultácie s lekárom počas ambulantnej doby sú možné len v obmedzenom trvaní, len vo veľmi akútnych prípadoch, až po ukončení vyšetrenia pacienta prítomného v ambulancii. Neobviňujte zdravotnú sestru, ak na spojenie s lekárom čakáte dlhšie. Ani Vám sa nebude páčiť, ak Vaše vyšetrenie bude prerušované telefonickými konzultáciami s inými pacientmi.

Informácia pre nových pacientov

Nových pacientov objednávame telefonicky, nie mailom!!!!!!!!

Pacienta na odborné vyšetrenie odosiela pediater alebo praktický lekár vždy s výmenným lístkom s dátumom jeho vystavenia, kde je uvedená požiadavka na vyšetrenie. Keďže sa jedná o odborné vyšetrenie a lekár odosiela pacienta s podozrením na istú diagnózu, následný postup v odbornej ambulancii vyžaduje predchádzajúce výsledky dovtedy urobených vyšetrení, ktoré sú informáciou pre ďalší postup lekára. K prvému vyšetreniu poprosíme priniesť kópie výsledkov dovtedy vykonaných laboratórnych vyšetrení za posledný rok. Často prichádzajú pacienti do imunologickoalergologickej ambulancie so žiadosťou urobiť „ iba kožné testy“. Pred vykonaním kožných testov musí lekár pacienta vyšetriť a musí poznať výsledky laboratórnych vyšetrení.  Ak pacient výmenný lístok nemá, nemôže byť vyšetrený (s výnimkou akútneho stavu). Buď sa preobjedná na najbližší voľný termín a prinesie všetky potrebné doklady a výsledky predchádzajúcich vyšetrení alebo môže byť jeho zdravotný stav braný ako konzultácia na vlastnú žiadosť, čo však nie je úkon hradený zo zdravotného poistenia.

Pre ďalší postup (rozhodovanie o spôsobe liečby, rozhodnutie sa pre niektorý liek) je potrebné poznať chronické ochorenia, pre ktoré sa pacient lieči alebo sa liečil v predchádzajúcom období. Niektoré lieky môžu ovplyvniť výsledok ďalších vyšetrení alebo môžu mať vplyv na klinický priebeh alergického ochorenia. Je potrebné myslieť na liekové interakcie vzájomné pôsobenie dvoch a viacerých liekov). Preto sa vyžaduje poznať názvy všetkých liekov, ktoré pacient pravidelne užíva a v niektorých prípadoch aj dátum, kedy tieto lieky začal  užívať. Potrebné sú informácie o sledovaní (alebo diagnostike) iných ochorení v iných odborných ambulanciách. Preto poprosíme priniesť kópie správ a výsledkov laboratórnych vyšetrení resp. výsledkov z hospitalizácie v priebehu posledného roku. Bez postačujúcich informácii o zdravotnom stave a užívaných liekoch vyšetrenie nebude kompletné a pacient sa zbytočne preobjednáva na ďalší termín.

Odbery laboratórnych vyšetrení plánujeme až po dôkladnej anamnéze a vyšetrení pacienta. Niekedy je ich možné robiť aj v deň prvovyšetrenia nie však vždy – závisí to od druhu vyšetrenia, od času kedy je prvovyšetrenie realizované, od času zvozu odberového materiálu jednotlivými laboratóriami a od od nášho harmonogramu práce a harmonogramu realizácie laboratórnych vyšetrení v jednotlivých laboratóriach. Zdravotnícky personál ani lekár  nemôže pri objednavaní sa na prvovyšetrenie vedieť, či budú robené pacientovi odbery v deň prvovyšetrenia alebo nie. O ďalšom postupe na základe anamnézy, vyšetrenia, doteraz robených vyšetrení   rozhoduje lekár, avšak nie po telefonickom rozhovore, ale až po dôkladnej anamnéze a vyšetrení. Preto na otázku, či budú novému pacientovi robené aj odbery Vám pri telefonickom rozhovore nevieme odpovedať. 

KONZULTÁCIA

Konzultácie  poskytujeme nad rámec zdravotného poistenia na vlastnú žiadosť a sú spoplatnené podľa cenníka.  Pri konzultácii sa nevyžaduje odporúčanie pediatra alebo praktického lekára. V prípade požiadavky laboratórnych vyšetrení,  klient hradí uvedené vyšetrenia v príslušnom laboratóriu podľa cenníka príslušného laboratória ako aj prípadnú liečbu plnou úhradou.