Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Laktózová intolerancia, čo o nej vieme....

Laktózová intoleranciaOkolo 20%  ľudí industrializovaných krajín trpí niektorou formou potravinovej intolerancie. Jedná sa o precitlivenosť, ktorá nemá ako podklad imunologický mechanizmus, ale je spôsobená enzýmovou poruchou - to znamená  nedostatočnou funkciou alebo tvorbou kontrétneho enzýmu.

Rodičia, ale často aj lekári zle interpretujú anamnestické údaje, ako aj výsledky laboratórnych vyšetrení. Laboratória, lekárne, alternatívne medicínske centrá ponúkajú rôzne testy na zistenie intolerancie rôznych potravín. Nie však všetky ponúkané vyšetrenia sú založené na medicíne založenej na dôkazoch. Dá sa intolerancia laktózy určiť len z jednorázového odberu krvi?

Nedostatok laktózy vzniká na rôznom podklade

 1. vyskytuje  už v novorodeneckom veku, dieťa netoleruje ani materské mlieko ( existujú 2 typy: kompletný nedostatok enzýmu alebo jeho nefunkčnosť)
 2. vyplýva z nezrelosti tenkého čreva čreva . V 24- 34 . gestačnom týždni je aktivita laktázy okolo 30% , nad 35 týždeň je to už 70%. Intolerancia laktózy u dojčeného dieťaťa sa môže pejavyiť v dôsledku znížeého obsahu tukov vo výžive a následnom rýchlom vyprázdnení žalúdka spolu s relatívne pomalou syn tézou laktázy v proximálom čreve. .
 3. Získaný nedostatok laktázy  vzniká pri poškodení čreva , napríklad črevnou infekciou (bakteriálne, parazitárne, vírusové ochorenia). Väčšinou sa jedná o prechodný stav napríklad účinkom liekov ( antibiotiká, chemoterapeutiká )alebo žiarenia. Taktiež sa vyskytuje pri chronických zápalových ochoreniach čreva, napr. pri celiakii.
 4. Adultný  typ - Fyziologický deficit laktázy predstavuje najčastejšie sa vyskytujúcu formu. Najvyššia aktivita enzýmu  laktázy je v čase dojčenia, následne jeho aktivita prirodzene klesá. Zlomový bod je okolo 5-14 roku  života kedy aktivita laktázy v porovnaní s obdobím dojčenia je 5-10% .Z tohto dôvodu  sa niektoré väčšie deti a dospelí  vyhýbajú  mlieku. Väčšina jedincov toleruje určité individuálne množstvo laktózy.

Treba rozlišovať pacientov s intolenciou lakkózy a malabsorciou nakoĺko pacienti s malabsorbciou nemusia mať klinické príznaky ktoré sú typické pre intoleranciu.  Pacienti s intoleranciou  sa väčšinou sťažujú na bolesti brucha, nevoľnosť, kŕče, nafukovanie, hnačku. U malých detí môže byť prítomné odmietanie potravy , nepriberanie na hmotnosti a celkové neprospievanie. Klinické prejavy závisia od množstva prijatej laktózy, od zloženia pokrmu, od rýchlosti vyprázdňovania žalúdka, od typu bakteriálnej flóry hrubého čreva a od množstva reziduálnej aktivity enzýmu laktázy. T tohoto dôvodu pacienti môžu individuálne tolerovať rôzne množstvo prijatej laktózy.

Aká je etiopatogenéza klinických príznakov? 

Laktóza je disacharid je mliečny cukor, ktorý sa nachádza v materskom, kravskom, ovčom aj kozom mlieku. Pomocou  enzýmu 3beta galaktozidázy- laktázy štiepi na glukózu a galaktózu a spolu s ionmi Na+ vstupuje do črevnej bunky- enterocytu. Na opačnom póle enterocytu vstupujú do cirkulácie, pričom glukóza sa v pečeni využíva na syntézu glykogénu a galaktóza sa v pečeni metabolizuje na glukózu. Enzým laktaza  sa nachádza hlavne v proximálnej časti tenkého čreva na vrchole črevných klkov a preto je práve laktáza najzraniteľonejším enzýmom pri poškodení sliznice čreva. 

Intolerancia laktózy predstavuje  neschopnosť organizmu rozložiť   laktózu z dôvodu nedostatku enzýmu laktázy.  Nerozštiepená laktóza  v lúmene čreva zvyšuje osmotický tlak , dochádza k zvýšenej sekrécii vody v hornej časti tenkého čreva. Výpadok symportu na s glukózou a galaktózou spôsobujú znížené vstrebávanie vody a následne dochádza k stimulácii motility. Nerozštiepená laktóza  sa dostane do hrubého čreva, kde sa rozloží  pomocou baktérii pričom vzniknú plynné substancie ako metán, vodík a štiepne produkty  (formaldehyd, kyselina octová , kyselina mravčia). Tieto pôsobia dráždivo na sliznicu čreva, vzniká pocit nafúknutia a plynnatosti, zvýšená je črevná motilita. Organické kyseliny  dráždia  črevnú stenu a tým vyvolávajú spazmus a bolesti brucha.  Zvýšená tvorba oxidu dusnatého vedie k meterorizmu a flatulencii.  Vzniknutý vodík sa rezorbuje a vydychuje pľúcami , čo sa využíva pri diagnostike intolerancie.

U väčšiny cicavcov je bežné , že mláďatá po odstavení stratia schopnosť tráviť laktózu. U ľudí sa znižuje  tvorba laktázy počas prvých 4 rokov života o 90%.  Predpokladá sa , že k intolerancii laktózy došlo pred 10 000 rokmi. Historicky sa zvieratá  využívali hlavne  na mäso , až neskôr sa začalo používať ich mlieko ale na  výrobu zrelých syrov, ktoré majú veľmi nízky obsah laktózy. Keďže vo svete je variabilný výskyt laktózovej intolernacie , predpokladá sa že niekotoré populácie podstúpili mutáciu génu . Existuje aj hypotéza , že ľudia s intoleranciou majú pôvodnú formu génu  a že ku génovej mutácii  prišlo u jedincovu tolerujúcich laktózu.

V Strednej Európe trpí intoleranciou laktózy okolo 15- 20% populácie. V severských krajinách je najnižší výskyt intolerancie laktózy a narastá smerom na juh. V Škandinávskych krajinách trpí intoleranciou len asi 2% populácii , pričom na Sicilíii je to až 70% Ľudí.  Prečo je nižší  výskyt intolerancie laktózy v Severnej Európe? Jednou z hypotéz je, že laktózová intolerancia je kompenzáciou nedostatočnej  expozície ultrafialovému žiareniu.

Kde všade sa vyskytuje laktóza?

 • MLIEKO a MLIEČNE VÝROBKY  hlavne sušené mlieko- prídavok nízkotučných mliečnych výrobkov (3-5x viac ako plnotučné mlieko)
 • Chlieb, pekárenské výrobky (redukovanie sladkosti, hnedá farba chleba)
 • Koláčové zmesy, cerálie , keksy ,pochutiny, cukrovinky, oplátky, mufiny (lacná náhrada mlieka) 
 • Nápoje
 • Plnivo do koreninových zmesí
 • Sušená zelenia (spracovaná s laktózou má krajší vzhľad a farbu)
 • Mäsové výrobky: údeniny, niektoré šunky, paštéty
 • Lieky, multivitamínové prípravky 

Aké sú klinické prejavy intolerancie laktózy ?

Klinické prejavy závisia od množstva prijatej laktózy, od zloženia pokrmu, od rýchlosti vyprázdňovania žalúdka, od typu bakteriálnej flóry hrubého čreva a od množstva reziduálnej aktivity enzýmu laktázy. T tohoto dôvodu pacienti môžu individuálne tolerovať rôzne množstvo prijatej laktózy. Pacienti sa väčšinou sťažujú na bolesti brucha, nevoľnosť, kŕče, nafukovanie, hnačku. Stolica môže byť spenená, kyslo páchnuca, u malých detí môže byť prítomné odmietanie potravy , nepriberanie na hmotnosti a celkové neprospievanie.

Metódy na diagnostiku intolerancie laktózy rozdelujeme na priame a nepriame. Medzi priame metódy patrí stanovenie aktivity laktázy z bioptickej vzorky čreva. Je to invazívna metóda , obmedzená len na miesto odobratej vzorky a  nevypovedá o aktivite laktázy  ako celku.

Medzi nepriame metódy patrí  vyšetrenie pH stolice: <5,5 (normálna hodnota je 6-7 ). K zníženiu pH dochádza  v dôsledku  organických kyselín vznikajúcich pri fermentácii nerozštiepenej laktózy v hrubom čreve.

Ďalej je to laktózo-tolerančný test kedy po podaní laktózy sa hodnotí hladina glukózy v krvi počas dvoch hodín každých 30 minút.

Ďalej je to  výdychový laktózový tolerančný test ktorý rozoberieme v nasledovnom texte a    eliminačno-expozičný test, kedy počas 2 týždňov sa dodržiava prísna diéta bez laktózy. Táto vedie k vymiznutiu symptómov a  opätovné zavedenie mliečnych výrobkov spôsobí znovuobjavenie sa klinických príznakov.

Jednorázové vyšetrenie zo vzorky na základe protilátok IgG, IgA nemá žiadnu diagnostickú výpovednú hodnotu. Žiaľ toto vyšetrenie ponúkajú laboratória a práve na základe tohto vyšetrenia je často pacientom vyslovená diagnóza intolerancie laktózy. Dokonca sa  sa stretávame  s vyšetrovaním špecifických IgE proti laktóze. Pri jeho „pozitivite“ je vyslovená „ALERGIA NA LAKTÓZU“. Táto klinická jednotka ani NEEXISTUJE,  nakoľko laktóza je cukor, je to malá molekula oproti bielkovine a protilátky  proti cukrom v triede IgE sa netvoria. Stanovovanie špecifických  IgE, IgA,IgG proti laktóze nie je  v žiadnom prípade  relevantným diagnostickým vyšetrením.

Najčastešie  v praxi využívaným testom je výdychový laktózový test. Princípom testu je taktiež podanie  roztoku laktózy.  Jeho množstvo sa vypočíta podľa hmotnosti pacienta. Pred podaním roztoku a  v 30 minutových intervaloch po  jeho podaní sa stanovuje množstvo vodíka vo vydychovanom vzduchu. Pacient vydychuje do prístroja obsah vzduchu pľúc, malé deti dýchajú cez masku.  POZITIVITA TESTUje ak dôjde k zvýšeniu množstva vodíka >20ppm počas prvých dvoch hodín,       špecificita testu je 89-100% a  senzitivita 69-100%. Tento test sa považuje sa za   diagnosticky najspoľahlivejšíV prípade intolerancie laktózy ak je nízka aktivita enzýmu laktázy, ktorá štiepi  laktózu, sa nerozštiepená laktóza dostáva do hrubého čreva a podlieha spracovaniu baktériami, pri čom sa uvoľní vodík. Vodík sa dostáva cez črevnú stenu do krvného obehu a jeho zvýšené koncentrácie sa zaznamenávajú  vo vydychovanom vzduchu.

Tolerancia laktózy u ľudí s intoleranciou je rôzna . Niektorí  môžu  konzumovať mlieko v malom množstve, individuálne tolerovanom (narozdiel od pacientov alergických na bielkovinu kravského mlieka).   Najhoršie je tolerované mlieko nalačno nalačno. Dobre tolerované sú kyslomliečne produkty, ktoré prešli procesom fermentácie ako kyslé mlieko, jogurty. Pri tomto technologickom postupe vďaka prítomnosti baktérii mliečneho kvasenia sa znižuje obsah laktózy. Fermentácia znižuje obsah laktózy o 25-50%. Znížený obsah laktózy majú aj zrejúce tvrdé syry. Niekotrí ľudia s intoleranciou laktózy môžu zniesť isté množstvo mlieka  po mastnom jedle, lepšie tolerujú šľahačku (pre vyšší obsah tuku). Niekedy mlieko býva dobre tolerované ak je zmiešané s kakaom alebo napr. kukuričnými lupienkami. Nižší obsah  laktózy  má  smotana, tvaroh,  šľahačka ,  tvrdé syry , maslo. Tieto potraviny sa pomalšie  vyprázdňujú zo žalúdka a aj znížené množstvo enzýmu laktázy  dokáže postupne menšie dávky laktózy   spracovať, okrem toho sa konzumujú s inými potravinami, ktoré spomaľujú pasáž jedla črevom. Tanín obsiahnutý v čaji taktiež spomaľuje prechod tenkým črevom a tým sa čaj s mliekom lepšie toleruje. Znížený obsah laktózy majú zrejúce a tvrdé syry. Za tolerovateľné sa zväčša považujú produkty s obsahom nižším ako 1g laktózy v 100 potravín.Pacientom s nízkym prahom tolerancie  laktózy však môže vadiť aj laktóza  pridávaná do hotových výrobkov  ako pekárenské výrobky, cereálie, pizza, paštéky, dresingy, instatné polievky, cukrovinky, čokolády a iné.

Aké dietne opatrenia sú vhodné v prípade diagnostiky intolerancie laktózy?

Dojčatá a batoľatá: Nakoľko mlieko je dôležitou súčasťou ich výživy, používame bezlaktózové mlieka.

Väčšie deti a dospelí:  Začíname  diétou bez laktózy, vylúčime sladké mlieko aj ochutené mlieko napr. kakao. Aj väčších deí a dospelých môžeme použiť bezlaktózové mlieka  alebo mlieka so zníženým obsahom laktózy.

Na  trhu existujú aj špeciálne výživové doplnky – tabletky  s obsahom laktázy, ktoré si človek s intoleranciou laktózy môže podať  pred konzumáciou mlieka. Respektíve je možné použiť kvapky, ktoré sa kvapkajú do mlieka istú dobu pred jeho konzumáciou. Na pultoch predajní nájdeme taktiež  množstvo mliečnych výrobkov bez laktózy. Pri tlmení príznakov laktózovej intolerancie  sa odporúčajú probiotické kmene: bifidobaktérie, Laktobacilus, sacharomyces.

Je veľmi dôležité v klinickej praxi odlišit na základe anamnestických údajov, vykonaných vyšetrení, či sa u daného pacienta jedná o alergiu na bielkovinu kravského mlieka alebo o intoleranciu mliečneho cukru laktózy.  Pri alergii na bielkovinu kravského mlieka, pacient musí prísne vylúčiť mliečnu bielkovinu, pri diagnostikovaní intolerancie laktózy môže konzumovať určité mliečne výrobky.

 cena za test je 52  Eur / komplet / , vyšetrenie trvá  3 hodinby